کلمات کلیدی:چگونگی اعتماد سازی با رابطه صمیمی بین والدین و فرزندان؟

  1. خانه
  2. چگونگی اعتماد سازی با رابطه صمیمی بین والدین و فرزندان؟
فیلتر

چگونگی اعتماد سازی با رابطه صمیمی بین والدین و فرزندان؟

امیر محمد شهسوارانی، متخصص حوزه بهداشت و روان اظهار داشت، ایجاد روابط صمیمانه و درست، کارکردهای زیادی دارد؛ مهمترین رابطه صمیمی بین والدین و فرزند است که اگر براساس سبک فرزند پروری قاطع و اطمینان بخش شکل گیرد منجر به انتقال درست ارزش ها، هنجارها و فرهنگ از نسلی به نسل دیگر می شود.  کارکردهای دیگر تشکیل روابط صمیمی، رشد اجتماعی مغز به ویژه در مدارهای پردازش هیجانی، اعتمادسازی در جنبه های روابط شغلی و روابط با همسر در آینده است.  یکی از مهمترین تکالیف موجود در نظام های اجتماعی و خانوادگی آموزش نحوه صحیح برقراری روابط صمیمی است که این امر با مراجعه به متخصصان حوزه سلامت روان قابل دستیابی است.

 

اطلاعات بیشتر