کلمات کلیدی:خشونت پنهان در کودک

  1. خانه
  2. خشونت پنهان در کودک
فیلتر

خشونت پنهان کودکان

خشونت پنهان درکودک و عوارض آشکارآن :کلمه خشونت معمولاً تصاویری مانند کتک کاری و تهدید با سلاح و مانند اینها را در ذهن تداعی می کند.اما واقعیت این است که معنای خشونت بسیار گسترده تر از این است در واقع هر نوع ضرر رساندن به افراد خشونت است.  چه این آسیب رساندن مستقیم باشد مانند برخورد فیزیکی و دعوا و چه غیر مستقیم؛ یعنی خشونت به ظاهر دیده نشود اما آثار آن زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد.  مثل دعوای هر روزه پدر و مادر و اثر غیرمستقیم آن بر روان کودک.  این روزها شاید خشونت مستقیم محدود به قشر خاصی از جامعه باشد که ممکن است به ندرت با آنها برخورد کنیم، اما روزانه در اطرافمان به وفور با انواع خشونت از نوع غیرمستقیم مواجه هستیم.  یکی از انواع خشونت غیرمستقیم، خشونت خانگی است که به ظاهر هیچ یک از والدین مستقیماً خشونت فیزیکی و قابل مشاهده ای در مورد کودک نشان نمی دهند اما این خشونت زندگی کودک را به طرز شدید و گاهی غیرقابل جبران تحت تاثیر قرار می دهد.  6 عامل موثر برکودک:شدت خشونتـ  برداشت و درک کودک از خشونتـ  سن کودکـ  کیفیت رابطه کودک با والدینشـ  حوادث و وقایعی که کودک از قبل با آنها مواجه شدهـ  اتفاق هایی که تغییراتی در محیط زندگی کودک ایجاد کرده اند؛ مثل مهاجرت یا تغییر مدرسه1 آثار کوتاه مدت خشونت خانگی بر کودکان:کودکی که مدام در معرض دعواهای خانوادگی، تهدید والدین به طلاق و جدایی و انواع دیگر خشونت خانگی ازنوع غیرمستقیم است،در کوتاه مدت دچار اختلال خواب، برانگیختگی،گوش به زنگی، مرور مدام خاطرات تلخ و اجتناب از محیطی که ممکن است دوباره در آن خشونت اتفاق بیفتد، می شود.  کودک ممکن است این خاطرات را حتی در بازی هایشان بازسازی کنند. اما این قضیه همین جا به پایان نمی رسد و اثرپایدار و عمیق خشونت خانوادگی تا سال های متمادی، حتی وقتی کودک مستقل می شود و دیگر پدر و مادری وجود ندارد،زندگی او را متاثر خواهد کرد.

اطلاعات بیشتر