کلمات کلیدی:آرامش را از شما دور می کند

  1. خانه
  2. آرامش را از شما دور می کند
فیلتر

چگونه فکر کردن، آرامش را از شما دور می کند؟

روانشناس اظهار داشت با توجه به اینکه رفتار و احساسات افرادبا هم در ارتباط است اگر افکار منفی درون فردی وجود داشته باشد به طبع احساس نگرانی خواهد داشت، نگرانی نیز زمینه ساز اضطراب بوده که افراد را از داشتن آرامش در زندگی منع می کند.

اطلاعات بیشتر