چگونگی اعتماد سازی با رابطه صمیمی بین والدین و فرزندان؟

چگونگی اعتماد سازی با رابطه صمیمی بین والدین و فرزندان؟

امیر محمد شهسوارانی،متخصص حوزه بهداشت و روان اظهار داشت،ایجاد روابط صمیمانه ودرست، کارکردهای زیادی دارد؛مهمترین رابطه صمیمی بین والدین و فرزند است که اگر براساس سبک فرزند پروری قاطع و اطمینان بخش شکل گیرد منجر به انتقال درست ارزش ها،هنجارها و فرهنگ از نسلی به نسل دیگر می شود.کارکردهای دیگر تشکیل روابط صمیمی،رشد اجتماعی مغز به ویژه در مدارهای پردازش هیجانی، اعتمادسازی در جنبه های روابط شغلی و روابط با همسر در آینده است.

چگونه درباره مرگ با کودکان حرف بزنیم؟

یکی از مهمترین تکالیف موجود در نظام های اجتماعی و خانوادگی آموزش نحوه صحیح برقراری روابط صمیمی است که این امر با مراجعه به متخصصان حوزه سلامت روان قابل دستیابی است.

 روانشناسان در کرج

از دکتر بپرسید

آواتار
  عضویت در این بحث  
اطلاع‌رسانی از