چندگام تا مدیریت استرس

۱ـ  همانطور که منابع زیادی برای استرس وجود دارد امکانات بسیاری هم برای اداره آن وجود دارد ولی آنچه بدان نیازمندیم، تلاش برای تغییر است، تغییر منبع استرس یا تغییر واکنش نسبت به آن منبع، برای این منظور چه کار می توانید انجام دهید؟ توصیه هایی که در ادامه خواهید خواند، پاسخی است به این پرسش.

۲ـ  از منابع استرس، واکنش های هیجانی و بدنی خود آگاه شوید.

۳ـ  به ناراحتی و تشویق خود توجه کنید.  آنها را نادیده نگیرید مشکلات خود را به اجمال بررسی و برای رفع آنها اقدام کنید.

۴ـ  تعیین کنید چه رویدادهایی شما را ناراحت می کند دقت کنید و ببینید که به خودتان درباره معنای این رویدادها چه می گویید؟

۵ـ  چگونگی پاسخ بدنتان را نسبت به استرس مشخص کنید آیا مضطرب می شوید یا دلخور؟ به چه شیوه ای دچار این احساسات می شوید؟

۶ـ  مشخص کنید چه تغییری می توانید ایجاد کنید تا از بروز این اضطراب و دلخوری جلوگیری کنید؟

۷ـ  آیا منابع استرس را از طریق اجتناب یا حذف کامل آنها، می توانید تغییر دهید؟

۸ـ  آیا شدت آنها را می توانید تغییر دهید (یعنی طی دوره درمانی به تدریج آنها را کنترل و اداره کنید.  در مدت یک روز یا یک هفته؟

۹ـ  آیا می توانید رویارویی خود را با استرس کوتاه کنید؟  (استراحتی به خود بدهید، یا محوطه ساختمان را ترک کنید).

۱۰ـ  آیا می توانید وقت و انرژی لازم را برای ایجاد تغییر اختصاص دهید؟  تعیین هدف، فنون مدیریت زمان و راهبردی های به تعویق انداختن تشویق در این گونه موارد می تواند مفید باشد.

۱۱ـ  شدت واکنش های عاطفی و هیجانی خود را به استرس کاهش دهید.

۱۲ـ  واکنش شما نسبت به واسطه درک شما از خطر (جسمی یا عاطفی) به یک باره اتفاق می افتد.  آیا به منابع استرس به شیوه اغراق آمیز می نگرید یا موقعیت را دشوار تلقی می کنید و از آن فاجعه می سازید؟

۱۳ـ  آیا انتظار دارید همه به شما خوشامد بگویند

از دکتر بپرسید

آواتار
  عضویت در این بحث  
اطلاع‌رسانی از