تعرفه ها

نرخ خدمات ثبت آگهی

خدمات جزییات
  ساخت پادکست ۱ دقیقه‌ای ۴ پادکست ۱۰۰ هزار تومان (سفارش)
  ساخت تیزر ۱ دقیقه‌ای تا ۳ دقیقه‌ای هر تیزر ۲ تا ۱۰ میلیون تومان
  ساخت ویدئوی (معرفی توسط پزشک) ۱ دقیقه هر ویدئو ۵۰۰ هزار تومان (سفارش) ۴ ویدئو ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
  موشن آماده هر موشن ۲۵۰ هزار تومان (سفارش)
  نمایش در صفحه اصلی سایت به صورت پزشکان برگزیده ۳ ماهه ۵۰۰ هزار تومان (سفارش) ۶ ماهه ۷۹۰ هزار تومان (سفارش) یک ساله  ۱ میلیون تومان (سفارش)
  نمایش بنر در تمام صفحات دسته‌‌بندی ۶ ماهه ۵۰۰ هزار تومان (سفارش) یک ساله ۸۰۰ هزار تومان (سفارش)
  نمایش در 3 آیتم اول هر دسته بندی ۶ ماهه ۵۰۰ هزار تومان (سفارش) یک ساله ۸۵۰ هزار تومان (سفارش)
  نمایش در صفحه پزشک به عنوان موارد مشابه ۶ ماهه ۲۵۰ هزار تومان (سفارش) یک ساله ۴۲۰ هزار تومان (سفارش)