تعرفه ها

نرخ خدمات ثبت آگهی

خدماتجزییات
 ساخت پادکست ۱ دقیقه‌ای۴ پادکست ۱۰۰ هزار تومان (سفارش)
 ساخت تیزر ۱ دقیقه‌ای تا ۳ دقیقه‌ایهر تیزر ۲ تا ۱۰ میلیون تومان
 ساخت ویدئوی (معرفی توسط پزشک) ۱ دقیقههر ویدئو ۵۰۰ هزار تومان (سفارش)۴ ویدئو ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 موشن آمادههر موشن ۲۵۰ هزار تومان (سفارش)