تعرفه ها

نرخ خدمات ثبت آگهی

خدمات جزییات
  ساخت پادکست ۱ دقیقه‌ای ۴ پادکست ۱۰۰ هزار تومان (سفارش)
  ساخت تیزر ۱ دقیقه‌ای تا ۳ دقیقه‌ای هر تیزر ۲ تا ۱۰ میلیون تومان
  ساخت ویدئوی (معرفی توسط پزشک) ۱ دقیقه هر ویدئو ۵۰۰ هزار تومان (سفارش) ۴ ویدئو ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
  موشن آماده هر موشن ۲۵۰ هزار تومان (سفارش)